Tuesday, June 27, 2017

All day
Building Animal Friends - Preschool Jun 27 2017
 
Building Animal Friends - rising K-2nd grades Jun 27 2017
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Build a Better Robot - K-2nd grade
Jun 27 2017 - 9:30am to 10:15am
 
 
 
 
Be a Better Friend - 3rd-5th grade
Jun 27 2017 - 11:00am to 11:45pm
 
Build a Better Robot - 3rd - 5th grade
Jun 27 2017 - 11:00am to 11:45am